Siapa Syeikh Junaidi al Baghdadi Itu?

oleh -
oleh
Makam Syeikh Junaidi al Baghdadi

Siapa Syeikh Junaidi al-Baghdadi Itu? Beliau memiliki nama lengkap Abul Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad al-Zujaj  atau biasa dipanggil Al-Junaid. Beliau adalah putera seorang pedagang barang pecah belah (kaca) dari Nahawand – Irak dan keponakan dari Imam Sarri as-Saqathi. Dikarenakan beliau dari Baghdad maka nama belakangnya ditambahi Al-Baghdadi.

Imam al-Junaid merupakan tokoh paling terkemuka dalam dunia Tasawuf, bahkan beliau mendapat gelar sebagai “Sayyidush Shufiyah” (Pangeran Kaum Sufi). Beliaulah yang menjelaskan teori-teorinya dalam pengajaran serta dalam serangkaian suratnya (yang hingga kini masih ada) yang ditujukan kepada sejumlah tokoh pada masanya.

Al-Junaid merupakan seorang sufi yang memiliki jasa besar dalam menjaga kemurnian tasawuf. Faham-faham dan akidah-akidah menyesatkan yang hendak masuk dalam ajaran tasawuf habis dibersihkan oleh beliau. Karena itu banyak ungkapan-ungkapan beliau yang menjadi landasan utama dalam usaha menjaga kebenaran tasawuf dan kemurnian ajaran Islam.

Al Junaid juga memiliki sifat tegas dalam pendirian. Itu terlihat ketika ia menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati muridnya sendiri, Husayn ibn Mansur al-Hallaj (w. 309 H/922 M), sufi pencetus konsep al-hulul. Dalam surat kuasa itu, ia menulis dengan tegas, “Berdasarkan syariat, ia (al-Hallaj) bersalah, tetapi menurut hakikat, Allah Yang Maha Mengetahui”.

Al-Junaid juga seorang ahli fiqih terkemuka. Dalam fiqih beliau bermadzhab kepada Imam Abu Tsaur, murid Imam Syafi’i. Al-Junaid sudah memberikan fatwa-fatwa hukum dalam madzhab tersebut dalam umurnya yang baru 20 tahun. Beliau lama bergaul dan belajar kepada pamannya sendiri, yaitu Imam Sarri as-Saqathi, lalu kepada al-Harits al-Muhasibi, Muhammad ibn Al-Qashshab Al-Baghdadi, dan sufi terkemuka lainnya.